Project • Info

In Agreement (2019)

Good Intention Works #1

In Agreement laat de originele, ondertekende, eindversies zien van een selectie handelsverdragen welke de EU heeft afgesloten. Van oudsher wordt handel in verband gebracht met uitwisseling, samenwerking en vriendschap tussen de betrokken partijen. `Handel bewaart de vrede` werd vaak gezegd. Tegenwoordig is er vanuit de samenleving ook kritiek op handelsverdragen. Zijn deze zeer complexe verdragen niet te log, wordt er niet te veel in gereguleerd en brengen ze wel de verwachte voordelen voor de mensen?
Dit soort verdragen vormen wereldwijd de basis om menselijke economische activiteiten te reguleren.  Ze bepalen de regels voor bijvoorbeeld de in- en uitvoer van goederen, belasting, douanetarieven, arbeidsomstandigheden, het delen van kennis en informatie en arbitrage. Het getekende exemplaar herinnert ons aan de goede intenties van uitwisseling, samenwerking en vriendschap.Deze serie toont een markering in de tijd. De beelden laten de laatst getekende pagina omgekeerd zien: de handtekening is het concrete begin, hierna moeten de goede intenties nog waargemaakt worden. De handtekeningen ratificeren het verdrag van honderden pagina’s, vaak na jaren van onderhandeling. De ‘natte’ handtekeningen lijken het enige wat een menselijk karakter geeft aan deze omvangrijke, complexe verdragen.

In Agreement shows the original, signed, final versions of a selection of trade agreements that the EU has negotiated and closed with another party (or parties). Traditionally and historically the concept of ‘trade’ is collaboration, friendship and exchange between partners at the same time; above all it is generally believed that ‘trade keeps peace’. Nowadays trade agreements may also arouse discussion among certain groups in society, as these complicated agreements seem unwieldy, regulate too much and may not bring the expected benefits for the people. 
The documents in the photographs are the basis for regulation of world-wide human economic activity, here the rules are set. Rules for in- and export, rules for taxes, custom tariffs, working conditions, sharing of knowledge and information, arbitration, collaboration international peace and stability. 

The initial signed document reminds us of the good intentions of exchange, collaboration and friendship.The signatures validate the agreement of hundreds of pages after sometimes years of work and negotiation. In Agreement can be seen as a ‘marker in time’, it shows the documents upside-down, last page up: the signature is the actual beginning, after this the good intentions need to be proven. The signatures validate the agreement of hundreds of pages after sometimes years of work and negotiation. The ‘wet’ signatures also seem to humanize these large, complicated documents - at least that is how it seems.

 
 
 

Tempus Silens (2015-2017)

De serie Tempus Silens toont een reeks geportretteerde voorwerpen, gebruikt en met liefde bewaard. De beelden zijn traag en manen tot stilstand, letterlijk (door de grootte) maar ook figuurlijk (zelfreflectie). De voorwerpen op de foto's zijn ontdaan van alle context en 'kaal' gefotografeerd maar je voelt de onzichtbare vingerafdrukken die achtergebleven zijn op deze persoonlijke spullen. De foto's ontroeren en worden door hun naaktheid intens en intiem. De serie staat in schril contrast met deze tijd waarin veel tegelijk gebeurt. De bal wordt teruggekaatst naar de beschouwer en nodigt deze uit zelf invulling te geven aan de beelden, door terug te gaan in zijn herinnering of stil te staan en vooruit te kijken. Wat zit er in het doosje? Wie heeft de doopdoek zo zorgvuldig hersteld, en wanneer? Wat zou er in de brief staan; is het een liefdesbrief of een afscheidsbrief?

Tempus Silens portrays a series of items that are visibly used and kept with love. The images are slow and urge one to stand still, literally (because of the size) but also figuratively speaking (causing self reflection). The items in the photographs are removed from all context and captured bare, yet the viewer feels the invisible fingerprints left behind on the intensely personal objects. The pictures move and because of their bareness they become vivid and intimate. The series is in strong contrast with the present time in which often many events happen concurrently. The viewer is invited to give new meaning to the objects, by reflecting one’s own background or by looking ahead. What is in the box, what is written in the letter? Is it a love letter or a farewell letter? Who has been repairing the christening cloth so precisely, and when?

Thread Works (2015- )

Thread Works is een serie samengestelde beelden. Gedachten en hersenspinsels. De melancholische en mystieke foto's, vervlogen momenten, zijn beschreven met katoen. De fragmentarische zinnen, herinneringen, zijn op de foto genaaid, en zullen vanaf nu de foto voor altijd blijven markeren. In sommige beelden lijkt de tekst op te gaan in de foto, maar dan blijkt vanuit een andere hoek de tekst weer heel zichtbaar. De beschreven foto's zijn losstaand maar zijn ook onderling te verbinden. De teksten kunnen naast, voor en achter elkaar gelezen worden. Threading.

Thread Works is a series of complex images. Thoughts and figments of one’s imagination. The melancholic, mysterious photographs seem to remind us of lost moments. The text fragments, memories, are sewn into the photograph, from now on the image will be marked forever. In some images, the text seems to dissolve into the photograph, but seen from a different corner, the text stands out and rules the picture. The sewn images are individual, but can also be combined. The text can be read together. Threading.

 

Night Shading (2015- )

Vanaf hun (toevallige) groeiplek zijn planten tegen wil en dank getuige van de dag en de nacht op hun toegewezen plaats. Huistuinen, vakantieplekken, parkjes, parken, botanische tuinen, vergeten straathoeken, betwiste gebieden, oorlogsgebieden. Planten waar aan voorbij gegaan wordt, hun bestaan onopgemerkt. Indringende foto's van de zwijgende plant, zonder ingrepen gefotografeerd. 

Plants act as silent witnesses, by day and by night, from their accidental growing spot. Back gardens, parks, botanical gardens, forgotten street corners, holiday resorts, warzones even. They are passed without being seen, their existence unnoticed. Intriguing photographs of silent plants, photographed without intervention.